Partynia Dulcza Wlk Ruda Zgórsko

„Mów dziecku, że jest dobre,
że może, że potrafi.“

Historia

Powstanie Stowarzyszenia

Stowarzyszenie to ludzie. Z jednej strony Ci, którzy chcieli i chcą działać i coś zrobić dla lokalnej społeczności. Z drugiej zaś to właśnie ta lokalna społeczność, czyli mieszkańcy. Niektórzy zadowoleni, że coś się dzieje we wsi, inni obojętni, a jeszcze inny krytyczni.
Czyli normalność, z którą mamy do czynienia od ponad 13 lat.

Z perspektywy przez te 13 lat Partynia bardzo się zmieniła. Wypiękniała. I złożyło się na to wiele działań podejmowanych z różnych kierunków. Jak chociażby ze strony władz gminy, wsi, szkoły czy stowarzyszenia. No i przede wszystkim mieszkańców, którzy dbają o wygląd swych posesji.

Od około13 lat w centrum wsi w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej działa Niepubliczne Przedszkole „Ku Przyszłości” w Partyni. Budynek, gdzie także jest siedziba Stowarzyszenia „Ku Przyszłości” w Partyni, przeszedł remont generalny pod potrzeby przedszkola. Wypiękniało też otoczenie przedszkola. Powstał plac zabaw w miejscu zbiornika przeciwpożarowego, nowe ogrodzenie, parking. Strażacy odnowili wiatę.
Obiekty służą mieszkańcom, zwłaszcza dzieciom w wieku przedszkolnym.

A wszystko zaczęło się w 13 stycznia 2009 roku na zebraniu założycielskim, które odbyło się w Szkole Podstawowej w Partyni. Inicjatorem tego spotkania, jak i utworzenia Stowarzyszenia była Maria Napieracz, która miała doświadczenie w tym zakresie, bo jako Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Nowej Dębie utworzyła i prowadziła Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum Nr 2 w Nowej Dębie.

Od początku tę inicjatywę wspierali mieszkańcy Partyni. A wśród nich szczególnie wyróżnić należy:

 • Stanisława Lipę - sołtysa wsi Partynia
 • Ryszarda Laska - radnego wsi Partynia
 • Stanisława Litwina - prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Partyni.


Dwadzieścia dwie osoby uczestniczące w zebraniu założycielskim podjęło uchwalę
o założeniu Stowarzyszenia „Ku Przyszłości” w Partyni z siedzibą w budynku remizy OSP
w Partyni. Zebrani uchwalili Statut oraz Komitet Założycielski, który dokonał rejestracji Stowarzyszenia w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.

Wybrano także Zarząd w składzie:

 • Maria Napieracz - prezes
 • Halina Kilian - zastępca prezesa
 • Jerzy Paciorek - zastępca prezesa
 • Magdalena Dereń (Mądziel) - skarbnik
 • Mariusz Oleksiak - sekretarz
 • i Komisję Rewizyjną w składzie:
 • Jadwiga Wałęga
 • Jerzy Suchy
 • Joanna Bury


W kolejnych latach nastąpiły zmiany i w Zarządzie, i w Komisji Rewizyjnej. I tak w latach 2016 - 2020 prezesem była Pani Magdalena Mądziel, w związku z pełnieniem przez Panią Marię Napieracz funkcji wicestarosty powiatu mieleckiego, zaś skarbnikiem Bogusław Napieracz. W 2016 roku z pracy w Komisji Rewizyjnej zrezygnował Jerzy Suchy, a jego miejsce zajęła Agnieszka Lazur.

Od 2011 roku do Zarządu weszła Pani Renata Dubiel w miejsce Jerzego Paciorka (zastępca prezesa), a od 2012 r. Pani Jolanta Bik zamiast Pana Mariusza Oleksiaka (sekretarz).

Natomiast w 2020 r. prezesem Stowarzyszenia ponownie została Pani Maria Napieracz, skarbnikiem Pani Magdalena Mądziel, a Pan Bogusław Napieracz został wybrany na zastępcę prezesa, po rezygnacji z tej funkcji Pani Haliny Kilian.

Kolejna zmiana w Komisji Rewizyjnej nastąpiła w 2022 roku. Rezygnację złożyła Pani Joanna Bury, a na jej miejsce wybrana została Pani Halina Kilian.

W dniu 04 marca 2009 roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane i oficjalnie rozpoczęło swoją działalność. I od razu zostało rzucone na głęboką wodę. A to z powodu złożonego wniosku i pozyskanego dofinansowania unijnego w wysokości ok. 2 mln 300 tysięcy złotych na utworzenie Niepublicznego Przedszkola „Ku Przyszłości” w Partyni.

Partnerem w projekcie unijnym była Gmina Radomyśl Wielki, która wniosła wkład własny
w wysokości 1,5 % wysokości dofinansowania w formie bezgotówkowej - adaptacja pomieszczeń (około 56 tys. zł).

Utworzenie Niepublicznego Przedszkola „Ku Przyszłości” w Partyni

Niepubliczne Przedszkole „Ku Przyszłości” w Partyni rozpoczęło swą działalność
od 01 września 2009 r. Powstało w ramach projektu 8/POKU 9.1.1/2009, w ramach którego Stowarzyszenie pozyskało kwotę 2 313 428,00 zł. Termin realizacji projektu przewidywał jego działalność od 01.09.2009 r. do 31.08.2012 r. Złożenia te przerosły najśmielsze oczekiwania organizatorów. Niepubliczne Przedszkole “Ku Przyszłości” w Partyni funkcjonuje nieprzerwanie przez cały czas do dziś, czyli ponad 13 lat.


Weksel in blanco na kwotę 2 313 428,00 zł, poręczając realizację projektu i jego rozliczenie własnym majątkiem podpisały: Maria Napieracz, Halina Kilian, Magdalena Dereń (Mądziel).

W 2009 r. wieś Partynia liczyła 1167 mieszkańców (522 kobiet, 645 mężczyzn), z czego 97 to były dzieci (45 dziewczynek, 52 chłopców) w wieku przedszkolnym od 3 do 5 lat. Na terenie Gminy funkcjonowały wówczas dwa niepubliczne przedszkola w Radomyślu Wielkim: prowadzone przez siostry zakonne dla 46 dzieci (w tym 10 dzieci z Partyni) i stowarzyszenie z Radomyśla Wielkiego dla 49 dzieci (w tym 6 dzieci z Partyni). Z naszych badań wynikało, że wówczas tylko 10,85% dzieci z Gminy Radomyśl Wielki w wieku przedszkolnym korzystało z edukacji przedszkolnej. W Partyni było to 16 dzieci (16, 5 %), które były dowożone do Radomyśla Wielkiego. Tak mały procent związany był z małą liczbą przedszkoli, odległością do najbliższego przedszkola (konieczność dowozu), z permanentnym brakiem miejsc oraz z koniecznością uiszczenia odpłatności za korzystanie z przedszkola. Władze Gminy z powodu problemu z ilością miejsc w przedszkolach wspierały nasz projekt w postaci wkładu 1,5% wartości projektu.


Głównym celem realizacji projektu było zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej 40 dzieci w wieku 3-5 lat poprzez utworzenie przedszkola we wsi Partynia w latach 2009 - 2012.


Celami szczegółowymi projektu było:

 • upowszechnienie edukacji przedszkolnej wśród dzieci,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3 - 5 lat z terenu wsi Partynia,
  jak i z terenu okolicznych wiosek (inne miejscowości gminy Radomyśl Wielki),
  na terenie których nie istnieją żadne przedszkola i ośrodki wychowania przedszkolnego
 • zwiększenie odsetka dzieci w wieku 3 - 5 lat uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym i rozwiązanie problemu nierównych szans w dostępie do edukacji przedszkolnej dzieci,
 • podniesienie świadomości u 70 rodziców w zakresie kompetencji wychowawczych, diagnozowania rozwoju dziecka, deficytów rozwojowych, itp.
 • podniesienie kompetencji społecznych u 40 dzieci w wieku 3 - 5 lat,
 • zapewnienie lepszego startu do szkoły.


Skąd sam pomysł utworzenia przedszkola? Jak to zwykle bywa, potrzeba jest matką wielu przedsięwzięć. Na podkreślenie zasługuje fakt, że to właśnie rodzice wielokrotnie zwracali się do instytucji oświatowych, mówiąc o konieczności utworzenia przedszkola
i odbijali się od nich bez konkretnych rezultatów. Wśród nich był m. in. Pan Wacław Wałęga, który kilkakrotnie zgłaszał ten problem Marii Napieracz.

Dlatego śmiało można powiedzieć, że niniejszy projekt wypływał z potrzeby zaspokojenia wówczas występujących problemów rodziców. To właśnie na podstawie dotychczas zdobytych przez Zarząd informacji od rodziców i lokalnych zakładów pracy zdiagnozowane zostały następujące problemy i potrzeby, a mianowicie brak przedszkola, brak możliwości uczestnictwa dzieci w zajęciach dodatkowych, np. nauka języka angielskiego, brak dostępnego wsparcia dla dzieci z dziedziny logopedii (problemy z wadą wymowy), konieczność rehabilitacji (wady postawy), brak placu zabaw i ogrodu, w którym byłaby możliwość prowadzenia edukacji oraz zabaw na świeżym powietrzu w miesiącach wiosenno - letnich, a także z którego mogliby korzystać inni mieszkańcy wsi ze swymi dziećmi.

Całe przedsięwzięcie popierał ówczesny Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Krzysztof Popiołek, którego starania i pomoc również należy w tym miejscu docenić.

Trudno dziś po latach opisać radość jaka towarzyszyła nam - Zarządowi i tak naprawdę całej społeczności Partyni, gdy uzyskaliśmy informację, że nasz wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację i otrzyma dofinansowanie.


Prace adaptacyjne budynku remizy OSP w Partyni pod potrzeby przedszkola przeprowadziła firma Agrobaza, właściciel Waldemar Misiak. Należy przyznać, że jak na budynek, w którym nie przewidywano działalności oświatowej, został świetnie przystosowany. Dla bezpieczeństwa dzieci zbudowano zewnętrzne schody jako drogę ewakuacyjną z piętra.

Na piętrze powstały trzy sale dydaktyczne wraz z zapleczem sanitarnym, magazynkiem oraz biuro projektu - służące również za pokój nauczycielski. Ponadto zaadoptowano dużą salę rekreacyjno - ruchową na parterze. Zaprojektowaniem i aranżacją wnętrz całego przedszkola zajęła się architekt Pani Anna Małysz - Jankowska, która wykonała świetną robotę, bo jak twierdziła wykonywała pracę myśląc o swych dzieciach i zastanawiając się czy podobałoby się im tak zaaranżowane przedszkole. Dodatkową wartością był fakt, że Zarząd, a zwłaszcza M. Napieracz oraz R. Dubiel, M. Dereń (Mądziel) i J. Bik nie potrzebowały architekta wnętrz przy aranżacji kolejnych przedszkoli.

Zakupiono wyposażenie sal przedszkolnych (szafki, stoliki, krzesełka, szatnia, kąciki zabaw, regały, łóżeczka, pojemniki, tablice). Ponadto zakupione zostały materiały do aktywności ruchowej, artystycznej, edukacyjnej i zabawki. Na terenie przylegającym do budynku powstał plac zabaw, który wyposażony został w zestaw zabawowy Dyzio, huśtawki ważki, huśtawkę podwójną, karuzelę, lokomotywę, bujaki sprężynowce.

Sale zostały wyposażone w sprzęt radiowo-telewizyjny.

W prace włączyli się rodzice i członkowie Stowarzyszenia. Wiele osób skręcało meble, rozstawiało szafki, jak np. B. Napieracz i W. Wałęga, którzy wyłożyli wykładziną całą wewnętrzną klatkę schodową. Były to nieraz całe popołudnia i wieczory pracy kilku, a nawet kilkunastu osób.

Przedszkole było całkowicie za darmo dla rodziców. Oprócz zajęć przewidzianych podstawą programową wychowania przedszkolnego wprowadzono też inne zajęcia
dla przedszkolaków. Dla prawidłowego ich rozwoju osobowego wprowadzono zajęcia
z języka angielskiego, tańca, rytmiki. Dodatkowo odbywały się zajęcia z logopedii
i rehabilitacji dla dzieci wymagających tego rodzaju wsparcia.

Wyżywienie obejmowało 4 posiłki dziennie w formie cateringu, ponieważ Stowarzyszenie nie posiadało zaplecza kuchennego odpowiadającego wymogom sanepidu. Posiłki również były nieodpłatne dla rodzica. Początkowo posiłki dostarczała firma Wedeta Edwarda Uklei ze Zgórska, później Firma Cateringowa Pani Renaty Dubiel, która żywi przedszkola i inne instytucje do dnia dzisiejszego.

Został zapewniony dozór obiektu (24 h na dobę) poprzez firmę ochroniarską.

W pierwszych latach funkcjonowania przedszkola wsparciem pedagoga zostali objęci również rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola. Edukacja pedagogiczno - psychologiczna rodziców (szkolenia ogólne oraz indywidualne konsultacje) była prowadzona przez pedagoga, którego celem było: rozwiązywanie problemów adaptacyjnych dzieci, przeszkolenie rodziców z zakresu zaburzeń wieku dziecięcego, rozwoju psychofizycznego dziecka. Ponadto każdy rodzic miał możliwość indywidualnego kontaktu z pedagogiem podczas jego dyżurów. Zakres tematyczny tego wsparcia dla rodziców był dostosowany oczywiście do aktualnych potrzeb.

W latach 2009 - 2012 dzieci otrzymywały także nieodpłatnie pomoce dydaktyczne czy też podręczniki, które były wykorzystywane w procesie edukacyjnym (zabawki edukacyjne, przybory plastyczne, książki, zeszyty, itp.) Każde dziecko otrzymało własny komplet.

Osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie projektem, a także nowopowstałym przedszkolem były:

 • Maria Napieracz - kierownik projektu i dyrektor przedszkola - nauczyciel dyplomowany z 25 - letnim doświadczeniem zawodowym, (posiadająca doświadczenie w zarządzaniu placówką oświatową - dyrektor Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przez okres 6 lat oraz pozyskiwaniu dotacji i środków zewnętrznych)
 • Halina Kilian - zastępca prezesa
 • Magdalena Dereń (Mądziel) - skarbnik - główny księgowy z uprawnieniami
  do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych - mgr ekonomii
 • Michał Krempa - koordynator ds. monitoringu i ewaluacji
 • Jolanta Bik - asystent kierownika projektu

Obsługę księgową projektu zajęło się zewnętrzne biuro rachunkowe.

Raz zakończone sukcesem przedsięwzięcie stało się bodźcem, by podjąć kolejne próby.
I tak w kolejnych latach Stowarzyszenie pozyskało dofinansowania ze środków unijnych
i utworzyło kolejne przedszkola:

 • Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Zgórsku - 2012 r. -kwota ½ mln zł i zwiększenie liczby dzieci w 2014 r. - kwota ½ mln zł
 • Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Dulczy Wielkiej - 2012 r. -kwota ½ mln zł
 • Niepubliczne Przedszkole „Akademia Dzieciaka” w Rudzie 2013 r. - kwota ½ mln zł

Utworzenie Niepublicznych Przedszkoli Akademia Przedszkolaka „Ku Przyszłości” w Dulczy Wielkiej oraz w Zgórsku

Niepubliczne Przedszkola Akademia Przedszkolaka „Ku Przyszłości” w Dulczy Wielkiej oraz w Zgórsku rozpoczęły swą działalność od 1 sierpnia 2012 r.

Przedszkola powstały równocześnie w ramach projektu 31/POKU9 .1.1-2012, złożonego
na utworzenie dwóch przedszkoli - w Dulczy Wielkiej i Zgórsku. W ramach tego zadania Stowarzyszenie pozyskało łączną kwotę ok.1 mln zł.

Termin realizacji projektu od 01.08.2012 r. do 31.12.2013 r.

Weksel in blanco na kwotę 1 000 000, 00 zł, poręczając realizację projektu i jego rozliczenie własnym majątkiem podpisały: Maria Napieracz, Magdalena Dereń (Mądziel), Renata Dubiel.

Głównym celem realizacji projektu było ułatwienie dostępu do edukacji przedszkolnej łącznie 50 dzieciom (chłopcom/dziewczynkom) w wieku od 3 do 5 lat w dwóch punktach przedszkolnych na obszarze gminy Radomyśl Wielki do końca 2013 r.

Pomysł na utworzenie przedszkola w Dulczy Wielkiej wynikał z niekorzystnego usytuowanie miejscowości Dulcza Wielka (dzieci z Dulczy Wielkiej miały utrudniony dostęp do edukacji przedszkolnej ze względu na usytuowanie miejscowości na obrzeżach gminy, a tym samym znacznej odległości (ok. 12 km) od najbliższych przedszkoli w Radomyślu Wielkim lub Partyni oraz Zgórska i Podborza (wspólny obwód szkolny). Z uwagi na dojazd do pracy w Mielcu i Wadowicach Górnych, rodzice zainteresowani pozostawieniem dziecka w istniejących placówkach przedszkolnych zmuszeni byli ze względu na ich lokalizację cofnąć się do Radomyśla Wielkiego lub Partyni i ponownie wrócić tą samą trasą, by dojechać do pracy. Pokonują w ten sposób dodatkowo nawet do 15 km. Z obserwacji Zarządu Stowarzyszenia wynikało, że w ciągu 3 lat prowadzenia placówki przedszkolnej przez Stowarzyszenie w Partyni, z edukacji przedszkolnej z tych miejscowości skorzystało zaledwie 2 dzieci.

Wybór miejscowości podyktowany został także dużą liczbą urodzeń dzieci w Dulczy Wielkiej 88 dzieci oraz w Zgórsku i Podborzu, łącznie - 65 dzieci.

Pobyt dziecka w punktach przedszkolnych wpłynie na jego wszechstronny rozwój, a zwłaszcza w zakresie kompetencji matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo - technicznych, umiejętność uczenia się, kompetencji społecznych i obywatelskich, porozumiewania się w języku ojczystym, świadomości i ekspresji kulturalnej. Projekt wypływał z potrzeby zaspokojenia wówczas występujących problemów.

Na realizacji projektu na pewno skorzystali: rodzice/opiekunowie, dziadkowie i inne osoby z otoczenia dziecka, szkoły i placówki oświatowe na obszarze wiejskim poprzez przygotowanie większej grupy dzieci do kolejnych etapów kształcenia, a także środowisko wiejskie poprzez utworzenie dodatkowego (poza szkołą ośrodka kulturotwórczego.

W tych dwóch przedszkolach wsparciem zostały objęte dzieci w wieku przedszkolnym
w wieku 3-5 lat. Łącznie 50 dzieci po 25 dzieci do jednego punktu przedszkolnego.


Pomysł utworzenia kolejnych przedszkoli wynikał też dużego zapotrzebowania na usługi edukacji przedszkolnej oraz niskiego stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Zasadność powyższego stwierdzenia potwierdza fakt, że Gmina Radomyśl Wielki znajduje się na 7 miejscu w wykazie gmin z terenu woj. podkarpackiego o najniższym stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Zakładano, że punkty przedszkolne będą czynne w godz. 6.30 - 16.30, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku. Konieczne było zatrudnienie 4 nauczycieli w wymiarze 1 etatu (umowa o pracę) i 2 osób w charakterze pomocy nauczyciela w wymiarze 1 etatu (umowa o pracę). Dla prawidłowego rozwoju osobowego przedszkolaków wprowadzono zajęcia zasadnicze w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz programy i podręczniki dla poszczególnych grup wiekowych uwzględniające kompetencje kluczowe (porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się , kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna, a także zajęcia dodatkowe z j. angielskiego, logopedii (dla dzieci wymagających tego rodzaju wsparcia) i rytmiczno-umuzykalniające. Do prowadzenia zajęć dodatkowych zatrudnieni zostali specjaliści.

Jeżeli chodzi o wyżywienie, to obejmowało 4 posiłki dziennie w formie cateringu.

Dla wszystkich dzieci zakupione zostały podręczniki, pomoce dydaktyczne oraz materiały do zajęć dla dzieci, które były wykorzystywane w procesie edukacyjnym (przybory plastyczne, malowanki, bloki i inne).

Koszt pobytu dziecka w przedszkolu, w tym wyżywienie, podręczniki i inne przybory był całkowicie darmowy dla rodziców.

W czasie funkcjonowania przedszkoli w ramach projektu zorganizowane zostały 4 wycieczki dla dzieci wraz z rodzicami do Europejskiego Centrum Bajek w Pacanowie i Muzeum Lalek w Pilźnie oraz 4 spotkania integracyjne rodziców i dzieci z okazji Dnia Dziecka i św. Mikołaja uatrakcyjnione drobnymi upominkami dla dzieci.

Stowarzyszenie zobowiązało się do utrzymania stworzonych w ramach projektu dwóch punktów przedszkolnych przez okres co najmniej równy z okresem realizacji projektu.

Jak się okazało powstałe w 2012 roku przedszkola funkcjonują do dziś. Z punktów przedszkolnych zostały przekształcone w przedszkola. Wspierają opieką dzieci i rodziców, zaś Przedszkole w Zgórsku powiększyło swoją powierzchnię o pierwsze piętro wynajmowanego budynku w ramach kolejnego projektu, opisanym poniżej i obecnie obejmuje swą opieką ok. 50 dzieci.


Pewno i w tym przypadku nie byłoby tych dwóch przedszkoli, gdyby nie dobrzy ludzie, których napotkał Zarząd Stowarzyszenia oraz ich życzliwość. Oprócz wspomnianych już osób w historii Przedszkola w Partyni do tego grona zaliczyć należy Pana Józefa Siembaba “Brodę”, który pod potrzeby przedszkola użyczył nieodpłatnie pomieszczenia po swoim budynku usługowo - handlowym wraz z przyległym ogrodem. Pan Józef bardzo cieszył się, gdy przedszkole rozpoczęło swoją działalność. Żył nim i wspierał jak tylko mógł. Był wielkim Społecznikiem, dla którego każde działanie na rzecz społeczności Dulczy Wielkiej miało ogromne znaczenie. Wiele razy twierdził, że jest to pewnego rodzaju rehabilitacja za lata, gdy prowadził sklep, w którym oprócz wielu artykułów był też alkohol, co różnie było widziane przez niektórych mieszkańców i księży.


Z kolei w Zgórsku Stowarzyszeniem nieodpłatnie wynajęło dom wraz z terenem wokół budynku od Państwa Elżbiety i Andrzeja Piechotów, którzy na stałe przebywają na Jersey.

Nieodpłatny wynajem domów oraz praca Dyrektora punktów przedszkolnych - Marii Napieracz w ramach wolontariatu była wkładem własnym tego projektu.

Utworzenie Niepublicznego Przedszkola Akademia Przedszkolaka II „Ku Przyszłości” w Zgórsku

Ponadto Zarząd Stowarzyszenia złożył wniosek w ramach projektu 42/POKU9 .1.1/2013 na Akademia Przedszkolaka II „Ku Przyszłości” oraz pozyskał kwotę ok. 500 000,00 zł na poszerzenie Przedszkola w Zgórsku.

Termin realizacji projektu od 01.01.2014 do 30.05.2015 r.

Weksel in blanco na kwotę ok. 500 000, 00 zł, poręczając realizację projektu i jego rozliczenie własnym majątkiem podpisały: Maria Napieracz, Magdalena Dereń (Mądziel), Renata Dubiel.

Głównym celem realizacji projektu było ułatwienie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3-5 lat (w szczególnych przypadkach od 2,5 1) w Niepublicznym Przedszkolu
w Zgórsku do końca maja 2015 r., do którego obecnie uczęszcza 25 dzieci, poprzez wygenerowanie dodatkowych 16 miejsc dla dzieci. Przyczyniło się to do wzrostu całkowitej liczby miejsc w przedszkolu w Zgórsko do 41, przy czym wsparcie kierowane w ramach projektu wpłynęło na wszystkie dzieci uczęszczające do w/w przedszkola min. poprzez dodatkowe zajęcia podnoszące kompetencje rozwojowe dzieci, doposażenie przedszkola czy organizacji wspólnych wyjazdów i imprez integracyjnych, co podniosło jakości i wzrost efektów pracy placówki oraz podniosło atrakcyjność świadczonych usług, a tym samym ujednoliciło ofertę edukacyjną skierowaną do wszystkich dzieci w przedszkolu.

Kolejna wartością dodaną powiększonego przedszkola jest zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie gm. Radomyśl Wielki poprzez wygenerowanie dodatkowych 16 miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-5 lat w latach 2014 - 2015. Umożliwiło to powstanie nowej grupy przedszkolnej, pod której potrzeby zaadaptowano pomieszczenia na pierwszym piętrze wynajmowanego budynku mieszkalnego, w którym z powodzeniem od 2012 r. funkcjonowało przedszkole. Powstały dwie sale dydaktyczne, jedna łazienka i 1 pomieszczenie socjalne dla personelu. Sale dydaktyczne zostały zaaranżowane przyjaźnie dla dzieci oraz wyposażone w szafki, stoliki, krzesełka, regały, kąciki zabaw, tablice, pojemniki i inne. Zakupione zostały leżaki, pościel, materiały do aktywności ruchowej, artystycznej i edukacyjnej oraz zabawki i inne materiały.

W tym miejscu należy docenić Pana Krzysztofa Lonczaka właściciela Firmy Usługi Remontowo-Budowlane Zgórsko, który rzetelnie i terminowo przeprowadził adaptacje pomieszczeń zarówno w budynku w Dulczy Wielkiej, jak i w Zgórsku.

Istotne było korzystne usytuowanie przedszkola przy trasie wojewódzkiej Mielec - Lisia Góra.

Przedszkole było czynne w godz. 6.30 - 16.30, w dni robocze. Poprzez powstanie dodatkowych miejsc przedszkolnych i zwiększenie liczby dzieci konieczne było zatrudnienie 2 nauczycieli oraz 1 osoby w charakterze pomocy n-la. Dodatkowo dla prawidłowego rozwoju osobowego przedszkolaków przewidziano zajęcia zasadnicze
w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz programy
i podręczniki dla poszczególnych grup wiekowych uwzgledniających kompetencje kluczowe (porozumiewanie się w j. ojczystym, kompetencje matematyczne i in.), a także zajęcia dodatkowe z j. angielskiego, logopedii i rytmiczno - umuzykalniające, prowadzone przez specjalistów.

Tak jak i w poprzednich projektach pobyt dziecka w przedszkolu był całkowicie darmowy dla rodzica.

A oto fragment przemówienia inaugurującego działalność Przedszkola w Dulczy Wielkiej i Zgórsku, w której gośćmi specjalnymi byli: Ks. Proboszcz Stanisław Niemiec, poseł do parlamentu Europejskiego Pan Tomasz Poręba oraz Senator RP Pan Władysław Ortyl.

Droga Społeczności naszego Przedszkola!

Z dniem 1 września rozpoczęliśmy nowy rok przedszkolny. Dziś chcemy dokonać oficjalnego otwarcia Akademii Przedszkolaka „Ku Przyszłości” w Zgórsku/Dulczy Wielkiej. Przedszkole powstało ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pozyskanych przez Stowarzyszenie „Ku Przyszłości” w Partyni z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.
Na prowadzenie przedszkoli w Zgórsku i w Dulczy Wielkiej pozyskaliśmy łącznie 1 mln zł.

Dziś odsłaniamy nową, niezapisaną jeszcze kartę historii tego miejsca. Postaramy się zapisać ją mądrze i odpowiedzialnie, całą naszą uwagę kierując na dzieci. Piękny budynek, wyposażenie - to tylko część przedszkola. Jego fundament i zasadniczą wartość stanowią dzieci, dla których ma to być szczególne miejsce. Miejsce przyjazne, bezpieczne, gdzie codziennie będą chętnie przychodziły, gdzie będą królowały: mądrość, życzliwość i tolerancja.

Mam nadzieję, że dziecięce marzenia i sukcesy wypełnią mury tej placówki, a osiągnięcia będą stanowić jej dorobek.

Szanowni Państwo!

Wiemy dobrze, że pierwsze lata życia dziecka to złoty okres, wiek przedszkolny od 3 do 6 lat to okres najintensywniejszego rozwoju. Dlatego w tym właśnie czasie działania edukacyjne, pobudzanie rozwoju intelektualnego i społecznego dziecka, przynoszą najlepsze rezultaty. Jest to także najlepszy okres na zapobieganie ewentualnym późniejszym trudnościom w nauce - czas na niwelowanie dysharmonii i zaburzeń rozwojowych, a także wyrównywanie zaniedbań środowiskowych. To właśnie z troski o dziecko wiejskie, o jego rozwój wypływa chęć niesienia im pomocy w postaci kolejnego przedszkola w naszej Gminie prowadzonego przez Stowarzyszenie z Partyni.

Drogie Przedszkolaki!

Otwieramy dziś przed Wami nie tylko drzwi przedszkola, ale przede wszystkim nasze serca i umysły. Życzymy Wam, by przedszkole było Waszym drugim domem, by pomagało Wam w codziennym wzrastaniu ku takim wartościom jak miłość, dobroć, szlachetność czy sprawiedliwość. By pomagało we wzrastaniu KU PRZYSZŁOŚCI.

Dziękuję za uwagę.

I kolejne Przedszkole…

Utworzenie Niepublicznego Przedszkola Akademia Dzieciaka „Ku Przyszłości” w Rudzie

Niepubliczne Przedszkole „Ku Przyszłości” w Rudzie rozpoczęło swą działalność w 2013 roku. Powstało w ramach projektu pt. Akademia Dzieciaka „Ku Przyszłości” w Rudzie realizowanego przez Stowarzyszenie „Ku Przyszłości” w Partyni z siedzibą w Partynia 71A; 39-310 Radomyśl Wielki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX, Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.1 ,, Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” (Konkurs nr 35/POKL/9.1.1/2012).

Projekt przewidywał utworzenie Przedszkola i jego działalność od 1 marca 2013 r.
do 30 czerwca 2014 r.

Na realizację tego projektu Stowarzyszenie pozyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w wysokości 500 tys. zł.

Weksel in blanco tę kwotę poręczając realizację projektu i jego rozliczenie własnym majątkiem podpisały: Maria Napieracz, Magdalena Mądziel, Renata Dubiel.

Wówczas Gmina Radomyśl Wielki zajmowała 7 miejsce w wykazie 30 % gmin z terenu województwa podkarpackiego o najniższym stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Na terenie gminy liczącej 12 wsi i 1 miasto funkcjonowały trzy niepubliczne przedszkola,
w tym 1 prowadzone przez Stowarzyszenie „Ku Przyszłości" w Partyni, jedyne z obszaru wiejskiego. Obejmowało ono swą opieką 40 dzieci, ponieważ pozostałe 2 przedszkola były
na terenie miasta Radomyśl Wielki. Łącznie w gminie Radomyśl Wielki opieką przedszkolną objętych było ok.150 dzieci, co stanowi 27,27 % wszystkich dzieci w wieku 3-5 lat. Dodać należy, że podczas corocznej rekrutacji, ok. 27 % zgłoszonych dzieci nie dostawało się
do przedszkoli z powodu braku wolnych miejsc. Barierą był brak wystarczającej liczby przedszkoli oraz brak miejsc w istniejących dla dzieci w wieku 3-5 lat. Stąd narodził się pomysł, by Stowarzyszenie „Ku Przyszłości” w Partyni utworzyło kolejne przedszkole
z pozyskanych funduszy unijnych. Głównym celem realizacji projektu było ułatwienie dostępu do edukacji przedszkolnej 25 dzieciom dziewczynkom i chłopcom w wieku 3-5 lat w przedszkolu na obszarze gminy Radomyśl Wielki do końca czerwca 2014 r.
w miejscowości Ruda.

Stowarzyszenie zakładano, że przedszkole służyć będzie dzieciom nie tylko z Rudy, ale także z Dąbrówki Wisłockiej i z innych miejscowości Gminy Radomyśl Wielki. Nie wykluczało przyjęć spoza terenu Gminy. Pomysł na projekt był konsultowany z mieszkańcami i rodzicami, z przedstawicielami instytucji publicznych oraz religijnych, którzy zgodnie potwierdzili potrzebę realizacji w/w działań.

Na podstawie doświadczenia wynikającego z 3-letniego okresu funkcjonowania Niepublicznego Przedszkola w Partyni oraz osobistego doświadczenia założyciela Stowarzyszenia i inicjatora powstania kolejnego przedszkola - Marii Napieracz wiedziano,
że wczesne wspomaganie i korekta wad wymowy kończy się sukcesem, co skutkuje, np. brakiem problemów w czytaniu i pisaniu na kolejnym szczeblu edukacyjnym. Ważny jest też fakt, że dziecko w wieku przedszkolnym bardzo szybko się uczy j. obcych, co w przyszłości przyczyni się do likwidacji bariery językowej. Nie bez znaczenia na rozwój osobowości dziecka jest jego kontakt z muzyką, tańcem, sztuką, a pobyt dziecka w przedszkolu
to zapewnia i wpływa na jego wszechstronny rozwój.

Zakładano, że na realizacji projektu skorzystają rodzice, dziadkowie i osoby z otoczenia dziecka, szkoła i inne placówki oświatowe poprzez przygotowanie większej grupy dzieci
do kolejnych etapów kształcenia, a także środowisko wiejskie poprzez utworzenie dodatkowego (poza szkołą) ośrodka kulturotwórczego. Za każdym razem dla osób tworzących przedszkole ważne było, by służył on dzieciom i rodzicom, a zwłaszcza rodzinom mającym problemy społeczno-socjalne, zagrożonym wykluczeniem społecznym,
z niepełnosprawnością dzieci czy rodziców, samotnie wychowującym dziecko oraz pracującym zawodowo. Chodziło nam o to, by objąć wsparciem dzieci z tych rodzin,
aby zmniejszyć skalę ich problemów oraz ich dysfunkcyjność.

Na etapie podejmowania decyzji o utworzeniu kolejnego przedszkola pojawił się problem jego umiejscowienia w Rudzie. Nie od razu był to należący do Państwa Anety i Henryka Machnik budynek po starej mleczarni na skrzyżowaniu tuż przy szkole podstawowej. Zarząd stowarzyszenia był w kilku miejscach, oglądając i nowopowstałe budynki mieszkalne, i już funkcjonujące obiekty. W końcu zdecydowaliśmy, że przedszkole znajdować się będzie
w budynku po starej mleczarni. Właściciel z ogromną życzliwością przyjęli naszą decyzję
i niejednokrotnie wsparli nasze przedsięwzięcie. Dziś, gdy patrzymy na budynek oraz przyległy do niego teren widzimy, ile zyskało to miejsce. I jest to nasze wspólne staranie, Cieszy fakt, że w centrum wsi tuż przy szkole i kościoła funkcjonuje i służy mieszkańcom
od prawie 10 lat Niepubliczne Przedszkole „Ku Przyszłości” w Rudzie.

Ważnym zadaniem było zaadaptowanie pomieszczeń budynku oraz otoczenia pod przedszkole.

W ramach tego zadania powstała duża sala dydaktyczna wraz z zapleczem sanitarnym
i kącikiem socjalnym dla personelu. Sala dydaktyczna została pomalowana oraz zaaranżowana przyjaźnie dla dzieci. Kolejny krok to wyposażenie. Zakupiono sprzęt (szafki, stoliki, krzesełka, regały, kąciki zabaw, tablice, pojemniki i inne) do sali oraz szafki do szatni,
a ponadto leżaki i pościel, materiały do aktywności ruchowej, artystycznej i edukacyjnej oraz zabawki i inne. Przedszkole zostało wyposażone w odtwarzacz CD oraz kserokopiarkę,
a także klimatyzację.

Również łazienki zostały przystosowane pod potrzeby dzieci i zatrudnionego personelu.
W ramach adaptacji zagospodarowano przyległy do budynku teren. Wyplantowano ziemię
i posiana została trawa. Zamontowano kilka urządzeń, tworzących plac zabaw. Oprócz środków unijnych zadania te wykonano przy dużym wsparciu właścicieli - Państwa Machników.

Nie można nie wspomnieć o życzliwości i pomocy przedstawicieli Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mielcu oraz Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Mielcu. Mam tu na myśli Panią Inspektor Annę Muzyczkę oraz … Krzysztofa Cygana. To dzięki ich merytorycznemu podejściu i wskazówkom przed rozpoczęciem adaptacji zarówno sama adaptacja, jak i późniejszy odbiór przebiegły bez niespodzianek.

Ostatnim etapem kończącym powstanie przedszkola było zgłoszenie punktu przedszkolnego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Stowarzyszenie otrzymało zaświadczenie o wpisie z dnia 24 kwietnia 2013 r. i od tego momentu przedszkole oficjalnie rozpoczęło swoją działalność, która nieprzerwanie trwa do dania dzisiejszego.

Rekrutacja do przedszkola odbyła się w miesiącu grudniu 2012 r., a poprzedzona była ogłoszeniami na stronie internetowej stowarzyszenia, ogłoszeniami parafialnymi oraz
na tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach gminy.

Punkt przedszkolny był czynny w godz. 6.30-16.30, w dni robocze tj. od poniedziałku
do piątku. Konieczne było zatrudnienie dwoje nauczycieli oraz jednej osoby w charakterze pomocy nauczyciela. Dla prawidłowego rozwoju osobowego przedszkolaków przewidziano zajęcia zasadnicze w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz programy i podręczniki dla poszczególnych grup wiekowych uwzględniające kompetencje kluczowe (porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje matematyczne
i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna), a także zajęcia dodatkowe z j. angielskiego, logopedii (dla dzieci wymagających tego rodzaju wsparcia) i rytmiczno-umuzykalniające.
Do prowadzenia zajęć dodatkowych zatrudnieni zostali specjaliści. Analogicznie jak
i w poprzednich projektach koszt ubezpieczenia, wyżywienia, podręczników, pomocy dydaktycznych oraz materiałów do zajęć dla dzieci, które będą wykorzystywane w procesie edukacyjnym (przybory plastyczne, malowanki, bloki i inne) ponosiło Stowarzyszenie
w ramach pozyskanej dotacji. Stąd Przedszkole było całkowicie za darmo dla dziecka.

Próba utworzenia Niepublicznego Przedszkola Akademia Malucha „Ku Przyszłości” w Partyni

Ponadto Zarząd Stowarzyszenia złożył wniosek w ramach projektu 31/POKU 9.1.1-2012, na Akademię Malucha “Ku Przyszłości" oraz pozyskał kwotę ok. 500 000,00 zł na poszerzenie Przedszkola w Partyni.


Weksel in blanco na kwotę ok. 500 000,00 zł, poręczając realizację projektu i jego rozliczenie własnym majątkiem podpisały: Maria Napieracz, Halina Kilian, Magdalena Dereń (Mądziel).

Realizacja miała przebiegać od 01.08.2012 do 31.12.2013 r. Jednakże z powodu nieosiągnięcia porozumienia z Gminą Radomyśl Wielki i braku zgody na realizację tego projektu w budynku remizy należącym do Gminy, Stowarzyszenie musiało zrezygnować z zadania i zwrócić pozyskaną kwotę.

Głównym celem tego projektu było ułatwienie dostępu do edukacji przedszkolnej 16 dzieciom w wieku 3 lat poprzez stworzenie 16 dodatkowych miejsc przedszkolnych dla dzieci 3-letnich (2,5-1. w uzasadnionych przypadkach) w istniejącym Przedszkolu „Ku Przyszłości" w Partyni. Miało się to przyczynić do wzrostu całkowitej liczby na 66 miejsc do końca 2013 r.

Łącznie na działalność przedszkolną pozyskano kwotę ok. 4 mln 300 tys. zł.

Te cztery przedszkola są przykładem dobrze spożytkowanych środków unijnych. Działają i służą społeczeństwu do dnia dzisiejszego. Mają dobrą opinię wśród rodziców. Stowarzyszenie nie ma problemów z rekrutacją i co roku otacza opieką ponad 100 dzieci.

Dzięki temu przedsięwzięciu Stowarzyszenie zatrudnia ok. 30 osób, zwłaszcza nauczycieli. We współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy organizuje też staże lub inne formy wsparcia dla osób poszukujących pracy.

Przedszkolom nieodłącznie od 13 lat towarzyszy Przedszkolada - impreza dla dzieci przedszkolnych z rejonu, a nawet powiatu. Podczas której taniec, piosenka i zabawa przeplata się z konkurencjami sportowymi.

Za ten obszar działalności nasza organizacja otrzymała w 2013 roku Unijną Perłę Podkarpacia. Była to nagroda za działalność w obszarze społecznym polegającym na tworzeniu struktury nauczania przedszkolnego na terenie Podkarpacia.

Przedszkola Przyjazne Rodzinie

Ponadto Zarząd Stowarzyszenia „Ku Przyszłości” w Partyni postanowił przystąpić do akcji „Przedszkole Przyjazne Rodzinie”. W związku z tym podpisane zostało porozumienie z Fundacją Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny w Warszawie, w którym zobowiązaliśmy się do niepropagowania oraz podejmowania działań uniemożliwiających propagowanie przez osoby trzecie dla treści szkodliwych dla zrównoważonego rozwoju płciowego, osobowościowego i społecznego dzieci, w szczególności promujących przedwczesną inicjację seksualną, kwestionujących biologiczną oraz kulturową stabilność ról płciowych kobiet i mężczyzn oraz głoszących odrębność płci społecznej czy kulturowej od płci biologicznej, kwestionujących znaczenie rodziny i autorytetów w rozwoju emocjonalnym, intelektualnym i duchowym dzieci. Uroczyste wręczenie certyfikatów czterem przedszkolom prowadzonym przez Stowarzyszenie odbyło się w dniu 01.09.2014 r.

Pozostała działalność Stowarzyszenia

Działania Stowarzyszenia bardzo mocno skupione są na działalności przedszkolnej,
ale oprócz niej Zarząd wraz z członkami Stowarzyszenia podejmował liczne działania skierowane dla dzieci i młodzieży, kobiet, seniorów czy całej społeczności Partyni. Niektóre
z nich organizowane cyklicznie od 10 lat na stałe weszły do kalendarza uroczystości stowarzyszenia czy wsi. Inne podejmowane z różnych okazji integrują, uczą i bawią mieszkańców zarówno tych małych, jak i dorosłych.

Mam tu na myśli Święto Chleba organizowane corocznie jako dziękczynienie za żniwa,
a także okolicznościowe spotkania i uroczystości jak chociażby spotkania opłatkowe dla seniorów, wieczornice z okazji Święta Niepodległości, Dzień Matki i Ojca, Dzień Babci
i Dziadka, koncerty Michalitów z Krakowa, stąd obecność zaprzyjaźnionego ks. Maksymiliana Wójtowicza.

Do nich zaliczyć także należy organizowany przez Stowarzyszenie we współpracy z Ks. Proboszczem czy Wikariuszem Orszak Trzech Króli czy Misterium Męki Pańskiej.

Stowarzyszenie było też organizatorem licznych wycieczek, jak chociażby na beatyfikację
ks. Jerzego Popiełuszki do Warszawy, Ludźmierza, Parlamentu w Warszawie, Oświęcimia- Wadowic -Kalwarii Zebrzydowskiej, Zakopanego, Kazimierza, Bolestraszyc-Krasiczyna-Przemyśla, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Krakowa i in.

W 2013 roku przy Stowarzyszeniu rozpoczął działalność chór - Towarzystwo Śpiewacze
„Ku Przyszłości” w Partyni, który wystąpił m. in. w Ludźmierzu, Starej Wsi k. Brzozowa, Mielcu, Radomyślu Wielkim, Górze Motycznej, Jaślanach, Chorzelowie, Wadowicach Górnych, Zgórsku, Partyni oraz na II Rzeszowskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek, gdzie otrzymał brązowy dyplom. Dyrygentem chóru był Jerzy Rajski.

Przedsięwzięcia i pozyskane fundusze:

2009 rok:
 • Utworzenie Przedszkola: 2 mln 300 tys. zł
 • Seniorzy XXI wieku: 5 000 zł
 • Z nami masz jak w banku: 12 000 zł
  (Święto Chleba, Taneczno - teatralnym krokiem, Dla Pań - zajęcia kulinarne)
2010 rok:
 • Seniorzy Aktywni na wsi: 7 600 zł
 • Święto Chleba: 1 500 zł
 • Dla każdego coś dobrego: 3 000 zł
 • Przdszkolada: 1 500 zł
 • Wigilia pokoleń: 800 zł
 • Organizacja Przedszkolady
2011 rok:
 • Powiatowy Piknik Rodzinny: 6 520 zł
 • Organizacja Przedszkolady
2012 rok:
 • Utworzenie Przedszkola w Zgórsku: ½ mln zł
 • Utworzenie Przedszkola w Dulczy Wielkiej: ½ mln zł
 • Spotkanie pokoleń: 1000 zł
 • Warsztaty taneczno - muzyczne dla dzieci: 3 500 zł
 • Organizacja Przedszkolady
2013 rok:
 1. Utworzenie Przedszkola w Rudzie: ½ mln zł
 2. Piknik Żniwny: 4 700 zł
 3. Galileo - projekt z Polskiej Fundacji dzieci i Młodzieży: 16 000 zł
 4. Jarmark Świąteczny: 800 zł
 5. Organizacja Przedszkolady
2014 rok:
 • Poszerzenie Przedszkola w Zgórsku: ½ mln zł
 • Święto Chleba
 • Organizacja Przedszkolady
2015 rok:
 • Piknik Żniwny: 3 500 zł
 • Organizacja Przedszkolady
 • Z FIO: 15 000 zł
  (Śwarne babki, Śpiewająca integracja, Akademia Matki Polki)
2016 rok:
 • Z FIO w ramach projektu Akademia Aktywnych Obywateli -
  Podkarpackie Inicjatywy Lokalne: 10 000 zł
  (Galileo - czas na wakacje, Trzymaj formę, dbaj o ciałko, Współorganizowanie z OSP uroczystości żniwnej „Partyniaki zuch chłopaki”)
 • Spotkanie noworoczne dla seniorów i występ grupy teatralnej z Jaślan „U doktora”
 • Współorganizowanie pikniku parafialnego wraz z koncertem Michalitów
  pod kościołem parafialnym w Zgórsku
 • Organizacja Orszaku Trzech Króli
 • Organizacja Przedszkolady
 • Organizacja Misterium Męki Pańskiej na placu kościelnym w Zgórsku
 • Organizacja zajęć z robotyki
 • Zawieszono działalność chóru.
2017 rok:
 • Współorganizowanie z OSP uroczystości żniwnej „Razem - Bezpiecznie”
 • Zajęcia z robotyki
 • Organizacja Przedszkolady
 • Wycieczka Zakopane - Murzasichle
 • Udział w Jarmarku Świątecznym
 • Organizacja Przedszkolady
2018 rok:
 • Z FIO - W bajkowej krainie: 5 000 zł
 • Spotkanie noworoczne dla seniorów
 • Współorganizowanie z OSP uroczystości żniwnej „Niepodległość. Co to jest?”
 • Organizacja Przedszkolady
 • Udział w Jarmarku Świątecznym
2019 rok:
 • Organizacja Przedszkolady - Pikniku Rodzinnego
 • Wycieczka Zakopane - Murzasichle
2020 rok:

Ze względu na epidemię COVID-19 i wynikającego z tego powodu reżimu sanitarnego, nie przeprowadzono żadnego przedsięwzięcia.

2021 rok:
 • Raz, dwa, trzy! W bajkowych zawodach startuj i Ty! - Przedszkolada - 1 900,00 zł
 • Wycieczka seniorów do Krościenka n. Dunajcem
 • Wycieczka członków Stowarzyszenia do Zakopanego.

Od listopada 2011 roku Stowarzyszenie uzyskało status organizacji OPP pozyskuje 1% podatku na działalność statutową Stowarzyszenia.

Na dzień 01.01.2022 r. nasza organizacja liczy 28 członków, a ponadto 13 Członków Honorowych.

 • Krystyna Dubiel
 • Józef Dubiel
 • Halina Lipa
 • Stanisław Lipa
 • Zofia Oleksiak
 • Władysław Oleksiak
 • Stanisława Kilian
 • Wiesław Kilian
 • Eugeniusz Dubiel
 • Barbara Miśtura
 • Mieczysław Miśtura
 • Maria Warias
 • Andrzej Warias


Opracowała:
Maria Napieracz

Kontakt

Stowarzyszenie Ku Przyszłości
Partynia 71 A,
39-310 Radomyśl Wielki
stowarzyszenie@kuprzyszlosci.eu
14 681 09 53

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe