Partynia Dulcza Wlk Ruda Zgórsko

„Mów dziecku, że jest dobre,
że może, że potrafi.“

Misja i cele

Jesteśmy po to, aby:

 • rozwijać i propagować inicjatywy, postawy i działania sprzyjające rozwojowi wsi,
 • aktywizować i integrować społeczeństwo wiejskie,
 • upowszechniać społeczne postawy w zakresie podejmowanych projektów, działań i inicjatyw,
 • organizować pomoc materialną i organizacyjną dzieciom, młodzieży, rodzinom oraz seniorom.


Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, środowiska lokalnego, a w szczególności na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.

Działalność Stowarzyszenia obejmuje zadania w zakresie:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 3. działalności charytatywnej;
 4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 5. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 6. ochrony i promocji zdrowia;
 7. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 9. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 10. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 11. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 12. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 13. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 14. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 15. wypoczynku dzieci i młodzieży;
 16. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 17. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 18. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 19. turystyki i krajoznawstwa;
 20. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 21. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 22. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 23. ratownictwa i ochrony ludności;
 24. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 25. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 26. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 27. promocji i organizacji wolontariatu;
 28. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 29. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 30. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 31. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 32. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 33. działalności na rzecz pomocy prawnej mieszkańcom, w tym m.in. praw i obowiązków obywateli, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobów pozasądowego rozwiązywania sporów;
 34. działalności na rzecz edukacji prawnej zmierzającej do podnoszenia świadomości prawnej obywateli.

Działalność nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków stowarzyszenia.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Działalność edukacyjną, wychowawczą i profilaktyczną, a w tym:
  • działalność na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych,
  • organizowanie i prowadzenie różnych form pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą, a w tym z niepełnosprawnymi,
  • tworzenie programów psychoedukacyjnych oraz organizowanie form doskonalenia w zakresie praktycznych umiejętności dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą,
  • warsztaty psychologiczne, zajęcia integracyjne, obozy profilaktyczne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, szczególnie zagrożonej uzależnieniami oraz z rodzin o niskim statusie materialnym, w tym dla niepełnosprawnych.
 2. Opracowywanie i przeprowadzanie innowacyjnych programów, przedsięwzięć, w formie:
  • szkoleń, treningów, grup terapeutycznych, warsztatów psychologicznych, zajęć integracyjnych, obozów profilaktycznych, szkół letnich itp.
  • pomocy psychologicznej, zawodowej, promocyjno - edukacyjnej,
  • rozpowszechniania wydawnictw i tworzenie własnych publikacji,
  • tworzenie własnych inicjatyw i promocji inicjatywy innych osób,
  • e-learningu i promocji społeczeństwa informacyjnego
  • organizowanie konferencji, spotkań, wykładów, imprez, seminariów naukowych i odczytów,
  • powoływanie Klubów, Świetlic, Ognisk, Przedszkoli zajmujących się realizacją działalności statutowej Stowarzyszenia,
  • prowadzenie agencji pośrednictwa pracy, agencji doradztwa personalnego zawodowego i instytucji szkoleniowej
  • tworzenie sieci wymiany informacji i wspierania się organizacji pozarządowych, zajmujących się edukacją obywatelską,
  • nawiązywanie współpracy z organami władzy państwowej i samorządowej, instytucjami państwowymi, służbą zdrowia, organizacjami pozarządowymi, organizacjami dobroczynnymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi, które podejmują działania wspierające działalność statutowa Stowarzyszenia,
  • podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia.
 3. Organizowanie placówek profilaktycznych typu: kluby twórcze dla młodzieży, świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe, kluby edukacyjne, itp.
 4. Pomoc społeczną i pracę środowiskową, a w tym:
  • Podejmowanie różnorodnych inicjatyw w lokalnym środowisku społecznym na rzecz dzieci i młodzieży oraz dorosłych,
  • Tworzenie bazy - zaplecza na rzecz zagospodarowywania czasu wolnego dzieci i młodzieży, a także seniorów,
  • Wspieranie grup nieformalnych na rzecz realizacji zainteresowań dzieci i młodzieży,
 5. Propagowanie idei tolerancji i demokracji oraz przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji i wykluczenia społecznego poprzez prowadzenie szkoleń, konferencji, spotkań, wymianę młodzieży z różnych krajów, wydawnictwa, itp.
 6. Współpracę z instytucjami samorządowymi, związkowymi, społecznymi oraz podmiotami gospodarczymi w celu realizacji zadań statutowych.
 7. Działalność w zakresie przepływu informacji i poradnictwa obywatelskiego.
 8. Podnoszenie kultury i świadomości ekologicznej społeczeństwa.
 9. Działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w tym wspieranie turystyki wiejskiej i agroturystyki.
 10. Działalność informacyjno - konsultacyjną:
  • Organizowanie spotkań, wykładów, sesji naukowych, konsultacja i doradztwo,
  • Publikowanie opracowań i materiałów specjalistycznych.
 11. Organizowanie akcji, imprez, zawodów popularyzujących rozwój kultury fizycznej i sportu.
 12. Podejmowanie akcji mających na celu promocję zdrowego stylu życia oraz promocję zdrowia.
 13. Szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury.
 14. Organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji.
 15. Wspieranie i realizowanie prac i projektów badawczo- naukowych zgodnych z celami Stowarzyszenia.
 16. Prowadzenie akcji humanitarnych, udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym.
 17. Prowadzenie akcji i działań na rzecz praw zwierząt i ochrony środowiska.

Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie:

 1. Organizowania cyklu spotkań dla seniorów w celu podnoszenia ich wiedzy zdrowotnej, kulturalnej, prawnej oraz podniesienia poziomu sprawności fizycznej - wg PKD 94.99.Z „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana” - działalność nieodpłatna.
 2. Organizowanie zajęć teatralno - tanecznych dla dzieci i młodzieży w celu zdobycia wiedzy i nowych umiejętności w tym zakresie - wg PKD 94.99.Z „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana” - działalność nieodpłatna.
 3. Organizowanie zajęć karate dla dzieci i młodzieży celem rozwoju zdrowia i sprawności fizycznej - wg PKD 94.99.Z „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana” - działalność nieodpłatna.
 4. Popularyzowania zdrowego trybu życia i wypoczynku na świeżym powietrzu wśród dziewcząt i pań poprzez realizację zajęć sportowych - wg PKD 94.99.Z „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana” - działalność nieodpłatna.
 5. Prowadzenia zajęć kulinarnych dla kobiet i wszystkich chętnych w celu zdobycia umiejętności kucharskich - wg PKD 94.99.Z „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana” - działalność nieodpłatna.
 6. Organizowania różnego rodzaju przedsięwzięć kulturalnych oraz turystyczno krajoznawczych mających na celu kultywowanie tradycji i obyczajów oraz poznawanie kraju - wg PKD 94.99.Z „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana” - działalność nieodpłatna.
 7. Tworzenia instytucjonalnych struktur opiekuńczych dla dzieci przedszkolnych mających na celu objęcie ich opieką i edukacją - wg PKD 85.10.Z „Wychowanie przedszkolne” - działalność nieodpłatna.
 8. Organizowania różnego rodzaju przedsięwzięć rekreacyjnych w celu integracji i promocji przedszkoli w powiecie mieleckim - wg PKD 94.99.Z „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana” - działalność nieodpłatna.
 9. Wystawianie przedstawień teatralnych, musicalowych i występy chórów - wg PKD 90.01.Z „Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych” - działalność nieodpłatna.
 10. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień teatralnych, musicalowych i występy chórów - wg PKD 90.02.Z „Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych” - działalność nieodpłatna.
 11. Działalność domów i ośrodków kultury, wystaw, świetlic oraz pozostałych obiektów kulturalnych - wg PKD 90.02.Z „Działalność obiektów kulturalnych” - działalność nieodpłatna
 12. Tworzenia instytucjonalnych struktur opiekuńczych dla dzieci przedszkolnych mających na celu objęcie ich opieką i edukacją - wg PKD 85.10.Z „Wychowanie przedszkolne” - działalność odpłatna.
 13. Organizowania działalności w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  - wg PKD 85.60.Z „Działalność wspomagające edukację” - działalność nieodpłatna.
 14. Odwiedzanie osób w podeszłym wieku i chorych w ich domach - wg PKD 88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych - działalność nieodpłatna.
 15. Tworzenia instytucjonalnych struktur opiekuńczych dla dzieci w wieku przed-przedszkolnym mających na celu objęcie ich opieką i edukacją - działalność żłobków wg PKD 88.91.Z „Opieka dzienna nad dziećmi” - działalność nieodpłatna.
 16. Organizowanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans oraz wspieranie tych rodzin i osób - wg PKD 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana - działalność nieodpłatna.

Kontakt

Stowarzyszenie Ku Przyszłości
Partynia 71 A,
39-310 Radomyśl Wielki
stowarzyszenie@kuprzyszlosci.eu
14 681 09 53

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe