Partynia Dulcza Wlk Ruda Zgórsko

„Mów dziecku, że jest dobre,
że może, że potrafi.“

Deklaracja Dostępności

Wstęp Deklaracji

Niepubliczne Przedszkole „Ku Przyszłości” w Partyni z Oddziałami Zamiejscowymi w Dulczy Wielkiej, Rudzie i Zgórsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: kuprzyszlosci.eu

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2022-06-15

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-06-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

część zdjęć zamieszczonych na stronie (zwłaszcza starszych) nie ma tekstów alternatywnych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia 2022-06-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maria Napieracz.
E-mail: stowarzyszenie@kuprzyszlosci.eu, Telefon: 14 681 09 53

Procedura

Każdy ma prawo:
- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
- Organ nadzorujący: Stowarzyszenie „Ku Przyszłości” w Partyni
- Adres: Partynia 71 A; 39 – 310 Radomyśl Wielki
- E-mail: stowarzyszenie@kuprzyszlosci.eu
- Telefon: 14 681 09 53

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Niepubliczne Przedszkole w Partyni:

 1. Budynek przedszkola nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
 2. Budynek jest dwupoziomowy (poziom 0 i 1.pietro).
 3. Wejście do przedszkola jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku.
 4. Aby wejść do budynku należy pokonać 4 stopnie (o szerokości 32 cm) – schody z poręczą oraz drzwi wejściowe otwierane tylko od wewnątrz.
 5. Wejście jest wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe (szerokość przejścia 93 cm, brak progów) i prowadzi bezpośrednio do szatni.
 6. Dzwonek do przedszkola umieszczony jest na wysokości 139 cm /domofon 129 cm.
 7. Sale przedszkolne znajdują się na dwóch poziomach - parterze i pierwszym piętrze.
 8. Dojście do sal na piętrze wymaga pokonania 16 stopni o szerokości 29 cm (w tym spocznik) w dwóch biegach.
 9. Wyjście na plac zabaw prowadzi po schodach w dół takich samych jak wejście na piętro przedszkola.
 10. W odległości 15 m znajduje się parking dla rodziców przedszkola i szkoły.
 11. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
 12. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 13. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich, informacji głosowych, platform, pochylni, pętli indukcyjnych, wind.
 14. W przedszkolu nie ma ogólnodostępnej toalety. Toalety dla personelu i dla dzieci nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Niepubliczne Przedszkole w Dulczy Wielkiej:

 1. Budynek przedszkola nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
 2. Wejście do przedszkola jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku.
 3. Budynek jest jednopoziomowy (tylko poziom 0).
 4. Aby wejść do budynku należy pokonać 1stopień (o szerokości 32 cm) oraz drzwi wejściowe otwierane na zewnątrz.
 5. Wejście jest wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe (szerokość przejścia 96 cm, brak progów) i prowadzi bezpośrednio do szatni.
 6. Dzwonek do przedszkola umieszczony jest na wysokości 147 cm.
 7. Sale przedszkolne znajdują się na jednym poziomie.
 8. Wyjście na plac zabaw prowadzi taką samą drogą jak wejście do przedszkola.
 9. W odległości 30 m znajduje się parking dla rodziców przedszkola.
 10. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
 11. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 12. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich, informacji głosowych, platform, pochylni, pętli indukcyjnych, wind.
 13. W przedszkolu nie ma ogólnodostępnej toalety. Toalety dla personelu i dla dzieci nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Niepubliczne Przedszkole w Rudzie:

 1. Budynek przedszkola nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
 2. Wejście do przedszkola jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku.
 3. Budynek jest jednopoziomowy (tylko poziom 0 wysoki parter).
 4. Aby wejść do budynku należy pokonać 7 stopni (o szerokości 30 cm) – schody z poręczą oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie.
 5. Wejście jest wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe (szerokość przejścia 95 cm, brak progów) i prowadzi bezpośrednio do szatni.
 6. Dzwonek do przedszkola umieszczony jest na wysokości 128 cm.
 7. Sale przedszkolne znajdują się na jednym poziomie.
 8. Wyjście na plac zabaw prowadzi taką samą drogą jak wejście do przedszkola..
 9. W odległości 30 m znajduje się parking dla rodziców przedszkola.
 10. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
 11. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 12. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich, informacji głosowych, platform, pochylni, pętli indukcyjnych, wind.
 13. W przedszkolu nie ma ogólnodostępnej toalety. Toalety dla personelu i dla dzieci nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Niepubliczne Przedszkole w Zgórsku:

 1. Budynek przedszkola nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
 2. Wejście do przedszkola jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku.
 3. Budynek jest dwupoziomowy (poziom 0 i 1.pietro).
 4. Aby wejść do budynku należy pokonać 1 stopień (o wysokości 10 cm).
 5. Wejście jest wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe (szerokość przejścia 90 cm, oraz próg o wysokości 7 cm) i prowadzi bezpośrednio do szatni.
 6. Szatnia znajduje się na poziomie 0, w dwóch pomieszczeniach.
 7. Dzwonek do przedszkola umieszczony jest na wysokości 127.
 8. Sale przedszkolne znajdują się na dwóch poziomach - parterze i pierwszym piętrze.
 9. Dojście do sal na piętrze wymaga pokonania 16 stopni o szerokości 27 cm (w tym spocznik) w dwóch biegach.
 10. Wyjście na plac zabaw prowadzi po schodach w dół taką samą drogą jak wejście na piętro przedszkola.
 11. W odległości 15 m znajduje się parking dla rodziców przedszkola.
 12. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
 13. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 14. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich, informacji głosowych, platform, pochylni, pętli indukcyjnych, wind.
 15. W przedszkolu nie ma ogólnodostępnej toalety. Toalety dla personelu i dla dzieci nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Stowarzyszenie Ku Przyszłości
Partynia 71 A,
39-310 Radomyśl Wielki
stowarzyszenie@kuprzyszlosci.eu
14 681 09 53

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe